Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png
aps

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici Skupštine Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, održanoj 5. rujna 2015., donesen je

S T A T U T 

H R V A T S K O G  D R U Š T V A   Z A   S E K S U A L N U   T E R A P I J U                

I

O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; imenovanju i opozivu likvidatora društva; prestanku postojanja društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja društva, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar društva te drugim pitanjima od značaja za društvu.

Članak 2.

Naziv Društva je: Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju.

Skraćeni naziv Društva je: HDST.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Croatian Association for Sex Therapy. 

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta društva donosi Upravni odbor.

Članak 3. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je neprofitna pravna osoba.

Članak 4. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb. U sredini piše HDST.

Članak 5. 

Društvo zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

II

C I LJ E V I  I  P O D R U Č J E  D J E L O V A NJA  S U K L A D N O  

C I L J E V I MA  D J E L A T N O S T I

Članak 6. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je osnovano s ciljem zastupanja, koordinacije, promocije i unapređivanja rada seksualnih terapeuta/terapeutkinja i savjetnika/savjetnica u Hrvatskoj radi usklađenog nastupanja i pružanja podrške profesionalnim interesima.

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, sukladno ciljevima, djeluje na područjima: Obrazovanje, znanost i istraživanja, Zaštita zdravlja i Ljudska prava.

Članak 7. 

U svrhu ostvarivanja cilja Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju će obavljati sljedeće djelatnosti:

1.Edukacija i savjetovanja:

Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i psihoterapijskim aktivnostima iz područja seksualne terapije u Hrvatskoj i Europi.

Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada seksualnih terapeuta.

Postavljanje kriterija za voditelje edukacijskih grupa seksualne terapije i utvrđivanje zajedničkog kodeksa ponašanja za seksualne terapeute u Hrvatskoj, koji se mijenjaju i usklađuju u odnosu na opće prihvaćene europske standarde.

Organiziranje individualnih i grupnih edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, tečajeva, konzultacija i srodnih aktivnosti.

Osmišljavanje savjetodavnih i terapijskih programa.  

2.Podržavanje i organiziranje istraživanja:

Podržavanje i organiziranje istraživanja vezanih uz djelatnosti Društva. 

3.Izdavačka djelatnost: 

Izdavanje knjiga, skripata, brošura, biltena, audio i video te drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

Prikupljanje i organiziranje sve relevantne građe iz područja osobnog i organizacijskog razvoja i društvenih promjena.

4.Organiziranje javnih događanja: 

Organiziranje konferencija i tribina u svrhu promicanja seksualnog zdravlja.

Organiziranje lokalnih i međunarodnih skupova s ciljem razmjene iskustava i unapređenja terapijske prakse u području seksualnosti.

5.Medijska promocija:

Održavanje promotivnih aktivnosti u svrhu promocije Društva i problematike seksualnog zdravlja.

6.Ostalo:

Donošenje etičkog kodeksa za seksualne terapeute u Hrvatskoj. 

Zastupanje interesa seksualnih terapeuta Hrvatske u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti.

Članak 8. 

Rad Hrvatskog društva za seksualnu terapiju je javan. Javnost se može ostvarivati preko sredstava internog ili javnog priopćavanja o radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju te vlastitom izdavačkom djelatnošću. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine i između zasjedanja preko sredstava internog priopćavanja ili održavanjem informativnih sastanka, radionica i slično. 

III

ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9. 

Članom Društva može postati svaka fizička osoba.

Članak 10. 

Članom Društva se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik/ca Društva.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja društvu, kategoriji članstva, elektronskoj adresi, broju telefona te datumu prestanka članstva u društvu. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11. 

Visinu članarine određuje Skupština Društva.

Članak 12. 

Članstvo u Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju može biti redovno, pridruženo i počasno. 

Članak 13. 

Redovnim članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju može postati svaka osoba koja je završila edukacijski program iz područja seksualne terapije/savjetovanja (u zemlji ili inozemstvu, što se potvrđuje diplomom ili odgovarajućim certifikatom.) O prijemu u redovno članstvo odlučuje Skupština Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, a na prijedlog Upravnog odbora.

Redovni članovi/ice imaju pravo:

neposredno odlučivati o svim pitanjima djelovanja Hrvatskog društva za seksualnu terapiju na Skupštini,

birati i biti birani u tijela Društva,

sudjelovati u zajedničkom donošenju odluka,

biti informirani o aktivnostima i financijskom poslovanju Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

aktivnog sudjelovanja u radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Redovni članovi/ice imaju obveze i odgovornosti:

djelovanja na ostvarivanju ciljeva Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

sudjelovati na barem 80 % sastanaka onih tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju u čiji rad su pristali biti uključeni, 

obavljati dužnosti koje su preuzeli ili zadobili uz vlastitu suglasnost od tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju

plaćanja članarine, čija visina se određuje na godišnjoj Skupštini Društva

Članak 14. 

Podržavajućim članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju može postati svaka osoba koja želi aktivno raditi na promociji seksualnog zdravlja i ciljeva HDST-a. 

O prijemu u podržavajuće članstvo odlučuje Skupština Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, a na prijedlog Upravnog odbora.

Podržavajući članovi imaju pravo:

sudjelovati u raspravama na sjednicama Skupštine HDST-u,

biti informirani o aktivnostima i financijskom poslovanju Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

aktivnog sudjelovanja u radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Podržavajući članovi/ice imaju obveze i odgovornosti:

djelovanja na ostvarivanju ciljeva Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

obavljati dužnosti koje su preuzeli ili zadobili uz vlastitu suglasnost od tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju

plaćanja članarine, čija visina se određuje na godišnjoj Skupštini Društva.

Podržavajući članovi/članice nemaju pravo odlučivanja na Skupštini.

Članak 15. 

Počasni članovi i članice su osobe koje su svojim radom iznimno doprinijele ostvarenju ciljeva djelovanja Društva. Odluku o izboru počasnog člana/članice donosi Skupština. 

Počasni članovi/članice nemaju pravo odlučivanja na Skupštini.

Počasni članovi/članice imaju sljedeća prava, obaveze i odgovornosti:

pravo sudjelovanja u aktivnostima Društva,

pridržavanja Statuta i općih akata Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

biti informirani o aktivnostima Hrvatskog društva za seksualnu terapiju,

djelovanja na ostvarivanju ciljeva Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Članak 16. 

Članstvo u Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju prestaje:

        –   dragovoljnim istupom,

        –   neplaćanjem članarine,

        –   isključenjem.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

Članovi stegovno odgovaraju za povrede članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima te kompromitiraju vrijednosti i etička načela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju ili na bilo koji način ugrožava cjelokupno djelovanje Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Društva.

Odluku o isključenju člana iz Hrvatskog društva za seksualnu terapiju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Članak 17. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 18. 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove. 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja društva temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.  

V.

T I J E L A   DRUŠTVA

Članak 19. 

Tijela Društva su:

-Skupština

-Predsjednik/Predsjednica

-Tajnik/Tajnica

-Upravni odbor

 

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskim društvom za seksualnu terapiju. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni, redovni članovi Društva.

Članak 21. 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

Na Izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 22. 

U slučaju isteka mandata tijelima Hrvatskog društva za seksualnu terapiju Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga upisana i 1/3 članova društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima društva. 

Članak 23. 

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar/ka, koji se trajno čuva u arhivi Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Članak 24. 

Skupština odlučuje pravovaljano ako joj prisustvuje trećina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 25. 

Skupština:

-donosi Statut te njegove izmjene i dopune,

-donosi odluku o udruživanju s drugim udrugama i sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu, 

-donosi Odluku o prestanku rada,

-donosi Odluku o visini i načinu plaćanja članarine,

-donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,

-usvaja programe rada i razvoja,

-usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-usvaja godišnje financijsko izvješće,

-bira i razrješava Predsjednika/cu i Tajnika/cu,

-bira i razrješava članove Upravnog odbora,

-imenuje i opoziva likvidatora,

-razmatra i usvaja izvještaje o radu svih pojedinaca i tijela imenovanih od Skupštine, 

-na prijedlog Upravnog odbora, donosi odluku o prijemu novih članova,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom. 

 

PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA

Članak 26. 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/Predsjednica Društva.

Predsjednika/Predsjednicu Društva bira Skupština Hrvatskog društva za seksualnu terapiju na mandat od četiri godine.

Članak 27. 

Predsjednik/predsjednica ima sljedeće nadležnosti: 

-zastupa i predstavlja Hrvatsko društvu za seksualnu terapiju,

-priprema i saziva sjednice Skupštine,

-odgovara za zakonitost rada,

-provodi odluku o surađivanju s drugim organizacijama u zemlji ili inozemstvu u dogovoru s nositeljem programa/projekta,

-podnosi Skupštini pisani izvještaj o svom radu i radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju jednom godišnje, 

-organizira i koordinira rad svih djelatnika/ica 

-uspostavlja i organizira izvršne timove radi veće efikasnosti,

-odgovara za financijsko poslovanje sukladno svojim ovlastima,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.  

Članak 28. 

Za svoj rad Predsjednik/Predsjednica odgovara Skupštini Društva.

Predsjednik/Predsjednica podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

 

TAJNIK/TAJNICA

Članak 29. 

Tajnik/tajnica:

zastupa i predstavlja Hrvatsko društvu za seksualnu terapiju,

-vodi popis članova,

-pomaže Predsjedniku/ci u provođenju odluke o surađivanju s drugim organizacijama u zemlji ili inozemstvu u dogovoru s nositeljem programa/projekta,

-pomaže Predsjedniku/ici u organiziranju i koordiniranju rada Društva,

-pomaže Predsjedniku/ci u uspostavljanju i organiziranju izvršnih timova radi veće efikasnosti, 

-organizira i obavlja stručno-administrativne, organizacijsko-tehničke i financijske poslova,

-podnosi Predsjedniku/ici pismeni izvještaj o svom radu jednom godišnje,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

-Tajnik/Tajnica Društva po funkciji je ujedno i član/ica Upravnog odbora. Mandat Tajnika/ce traje četiri godine a bira ga/ju Skupština društva.

 

UPRAVNI ODBOR 

Članak 30.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Društva.

Upravni odbor ima sljedeće nadležnosti:

-brine o razvoju i unapređenju aktivnosti Društva,

-pomaže Predsjedniku/predsjednici u vođenju poslova Društva,

-predlaže izmjene i dopune Statuta, financijski plan i završni račun, program rada i druge akte koje donosi Skupština, 

-brine o izvršavanju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva,

-podnosi izvješća o radu Skupštini Društva,

-donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Društva,

-predlaže Skupštini primanje novih članova,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva. 

Upravni odbor čini pet članova i to: Predsjednik/Predsjednica, Tajnik/Tajnica i tri člana/ice Upravnog odbora. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine a bira ga Skupština društva.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.  

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Hrvatskog društva za seksualnu terapiju Skupština/ Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Društva.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI.

I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E 

I M O V I N O M

Članak 32.

Imovinu Društva čine:

-novčana sredstva koje je društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

-novčana sredstva koja društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

-nekretnine i pokretne stvari društva,

-druga imovinska prava.

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom društva, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII.

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   D R U Š T V A

Članak 34.

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, preostala imovina će pripasti udruzi/ustanovi/zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. Koja će to biti udruga/ustanova/zaklada odlučiti će Skupština u danom trenutku.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 35.

Likvidatora društva imenuje i opoziva Skupština iz članova Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja društva iz registra udruga.

 

VIII

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 36.

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti stari Statut.

 

U Zagrebu, 5. rujna 2015. godine.

                                      

  ______________________________

     

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

STATUT društva možete preuzeti na sljedećoj poveznici

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy