aps

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/2001 i 11/2002) Osnivačka skupština udruge Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, održana dana 20. lipnja 2007. u Zagrebu, donijela je 

STATUT Hrvatskog društva za seksualnu terapiju 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Članak 2.

 Naziv udruge glasi: Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju. Naziv udruge u prijevodu na engleski jezik glasi: Croatian Association for Sex Therapy, a koristi se uz naziv na hrvatskom jeziku zbog prepoznatljivosti u komunikaciji s inozemstvom. Skraćeni naziv udruge glasi: HDST. Sjedište Hrvatskog društva za seksualnu terapiju je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor. 

Članak 3. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je udruga građana utemeljena radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom. Društvo je organizirano kao nevladino i neprofitno i registrirano je pri Gradskom uredu za opću upravu. 

Članak 4. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju djeluje na području Republike Hrvatske. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju radi ostvarivanja svojih ciljeva može surađivati i udružiti se s drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu. 

Članak 5. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju posjeduje pečat. On je okruglog oblika i sadrži slijedeći tekst upisan u krug: Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb U sredini piše HDST. 

Članak 6. 

Rad Hrvatskog društva za seksualnu terapiju je javan. Javnost se može ostvarivati preko sredstava internog ili javnog priopćavanja o radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju te vlastitom izdavačkom djelatnošću. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine i između zasjedanja preko sredstava internog priopćavanja ili održavanjem informativnih sastanka, radionica i slično. Rad sjednica tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju je javan. Javnost se može isključiti ako se na sjednici raspravlja o pitanjima za koja se Skupština izjasni da su od vitalne važnosti za rad Hrvatskog društva za seksualnu terapiju

II.CILJEVI I DJELATNOSTI 

Članak 7. 

Cilj Hrvatskog društva za seksualnu terapiju je zastupanje, koordinacija, promocija i unapređivanje rada seksualnih terapeuta/terapeutkinja u Hrvatskoj radi usklađenog nastupanja i pružanja podrške profesionalnim interesima. 

Članak 8. 

U svrhu ostvarivanja cilja Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju će obavljati sljedeće djelatnosti:

Edukacija i savjetovanja: 

■ Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i psihoterapijskim aktivnostima iz područja seksualne terapije u Hrvatskoj i Europi. 

■ Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada seksualnih terapeuta. 

■ Postavljanje kriterija za voditelje edukacijskih grupa seksualne terapije i utvrđivanje zajedničkog kodeksa ponašanja za seksualne terapeute u Hrvatskoj, koji se mijenjaju i usklađuju u odnosu na opće prihvaćene europske standarde. 

■ Organiziranje individualnih i grupnih edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, tečajeva, konzultacija i srodnih aktivnosti. 

■ Osmišljavanje savjetodavnih i terapijskih programa.

Podržavanje i organiziranje istraživanja: 

■ Podržavanje i organiziranje istraživanja vezanih uz djelatnosti Društva.

Izdavačka djelatnost: 

■ Izdavanje knjiga, skripata, brošura, biltena, audio i video te drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima. 

■ Prikupljanje i organiziranje sve relevantne građe iz područja osobnog i organizacijskog razvoja i društvenih promjena.

Organiziranje javnih događanja:

■ Organiziranje konferencija i tribina u svrhu promicanja seksualnog zdravlja. 

■ Organiziranje lokalnih i međunarodnih skupova s ciljem razmjene iskustava i unapređenja terapijske prakse u području seksualnosti.

Medijska promocija: 

■ Održavanje promotivnih aktivnosti u svrhu promocije Društva i problematike seksualnog zdravlja.

Ostalo: 

■ Donošenje etičkog kodeksa za seksualne terapeute u Hrvatskoj. 

■ Zastupanje interesa seksualnih terapeuta Hrvatske u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti. 

III. ČLANOVI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA SEKSUALNU TERAPIJU 

Članak 9. 

Članstvo u Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju može biti redovno i počasno. 

Članak 10. 

Članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik/ca Društva. 

Članak 11. 

Redovnim članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju može postati svaki/a poslovno sposoban/na građanin/građanka Republike Hrvatske koji/a je: (a) završio/la edukacijski program iz područja seksualne terapije (u zemlji ili inozemstvu), što se potvrđuje diplomom ili odgovarajućim certifikatom, ili je (b) uključen/a u takav program, pri čemu samostalno radi s klijentima najmanje godinu dana. O prijemu u redovno članstvo odlučuje Skupština Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, a na prijedlog Upravnog odbora. 

Članak 12. 

Redovni članovi/ice imaju pravo: 

■ neposredno odlučivati o svim pitanjima djelovanja Hrvatskog društva za seksualnu terapiju na Skupštini, 

■ birati i biti birani u tijela Društva, 

■ sudjelovati u zajedničkom donošenju odluka, 

■ biti informirani o aktivnostima i financijskom poslovanju Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ aktivnog sudjelovanja u radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Redovni članovi/ice imaju obvezu: 

■ djelovanja na ostvarivanju ciljeva Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ sudjelovati na barem 80 % sastanaka onih tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju u čiji rad su pristali biti uključeni, 

■ obavljati dužnosti koje su preuzeli ili zadobili uz vlastitu suglasnost od tijela Hrvatskog društva za seksualnu terapiju 

■ plaćanja članarine, čija visina se određuje na godišnjoj Skupštini Društva. 

Članak 13. 

Počasni članovi i članice su osobe koje su svojim radom iznimno doprinijele ostvarenju ciljeva djelovanja Društva. Odluku o izboru počasnog člana/članice donosi Skupština. Počasni članovi/članice nemaju pravo odlučivanja na Skupštini. 

Članak 14. 

Počasni članovi/članice imaju slijedeća prava i obaveze: 

■ pravo sudjelovanja u aktivnostima Društva, 

■ pridržavanja Statuta i općih akata Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ biti informirani o aktivnostima Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ djelovanja na ostvarivanju ciljeva Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. 

Članak 15. 

Članstvo u Društvu prestaje: 

■ prestankom djelovanja Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, 

■ pismenom izjavom o istupanju iz članstva ili usmenom izjavom na Skupštini, 

■ neplaćanjem članarine, 

■ isključenjem iz članstva. 

Članak 16. 

Skupština može isključiti člana/icu iz članstva Društva ako djeluje suprotno ciljevima Hrvatskog društva za seksualnu terapiju ili ako kršeći Statut Društva ugrožava njegov rad te šteti ugledu Društva ili u zadanom roku ne ispuni svoje obaveze. Članstvo u Društvu prestaje odlukom Skupštine o isključenju te brisanjem iz registra članova Društva. Prijedlog za pokretanje postupka isključenja i brisanja iz registra može dati, pismenim putem svaki redovni član/ica Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

IV.TIJELA DRUŠTVA 

Članak 17. 

Tijela Društva su: 

■ Skupština 

■ Upravni odbor 

■ Predsjednik/predsjednica 

■ Tajnik/tajnica 

 

SKUPŠTINA 

Članak 18. 

Skupština Društva je najviše tijelo Hrvatskog društva za seksualnu terapiju i čine je svi redovni članovi/ice. Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna. Redovna Skupština se održava jednom godišnje, a izborna Skupština održava se svake dvije godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik/ca na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik/ca utvrđuje dnevni red, te mjesto i datum održavanja Skupštine. Predsjednik/ca je dužan/na sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova/ica. Zahtjev za sazivanje Skupštine obavezno sadrži prijedlog dnevnog reda. Ako predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 7 dana od dostave navedenog zahtjeva, sazvat će je podnositelj zahtjeva (odluka o sazivanju sadrži prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice Skupštine). 

Članak 19. 

Rad Skupštine je pravovaljan ako joj prisustvuje najmanje polovina+1 članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova/ica Skupštine. Skupština, ukoliko ne odluči drugačije, odluke donosi javnim glasanjem.

Članak 20.

Skupština ima sljedeće nadležnosti: 

■ donosi Statut te njegove izmjene i dopune, 

■ donosi odluku o udruživanju s drugim udrugama i sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu, 

■ donosi Odluku o prestanku rada, 

■ donosi Odluku o visini i načinu plaćanja članarine, 

■ donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva, 

■ usvaja programe rada i razvoja, 

■ usvaja godišnji financijski plan i izvještaj Društva, 

■ bira i razrješava Predsjednika/cu i Tajnika/cu, 

■ razmatra i usvaja izvještaje o radu svih pojedinaca i tijela imenovanih od Skupštine, 

■ na prijedlog Upravnog odbora, donosi odluku o prijemu novih članova, 

■ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom. 

 

PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA 

Članak 21. 

Predsjednik/predsjednica ima slijedeće nadležnosti: 

■ zastupa i predstavlja Hrvatsko društvu za seksualnu terapiju, 

■ priprema i saziva sjednice Skupštine, 

■ odgovara za zakonitost rada, 

■ provodi odluku o surađivanju s drugim organizacijama u zemlji ili inozemstvu u dogovoru s nositeljem programa/projekta, 

■ podnosi Skupštini pismeni izvještaj o svom radu i radu Hrvatskog društva za seksualnu terapiju jednom godišnje, 

■ organizira i koordinira rad svih djelatnika/ica 

■ uspostavlja i organizira izvršne timove radi veće efikasnosti, 

■ odgovara za financijsko poslovanje sukladno svojim ovlastima, 

■ obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva. Mandat 

Predsjednika/ce traje dvije godine a bira ga/ju Skupština društva. Predsjednik/Predsjednica društva po funkciji je ujedno i član/ica Upravnog odbora. Predsjednika/cu u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje tajnik/tajnica Društva. 

 

TAJNIK/TAJNICA 

Članak 22. 

Tajnik/tajnica ima sljedeće nadležnosti: 

■ zastupa i predstavlja Hrvatsko društvu za seksualnu terapiju, 

■ organizira i obavlja stručno-administrativne, organizacijsko-tehničke i financijske poslova, ■ pomaže Predsjedniku/ci u provođenju odluke o surađivanju s drugim organizacijama u zemlji ili inozemstvu u dogovoru s nositeljem programa/projekta, 

■ pomaže Predsjedniku/ici u organiziranju i koordiniranju rada Društva, 

■ vodi registar članova, 

■ pomaže Predsjedniku/ci u uspostavljanju i organiziranju izvršnih timova radi veće efikasnosti, 

■ podnosi Predsjedniku/ici pismeni izvještaj o svom radu jednom godišnje, 

■ obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva. Tajnik/Tajnica Društva po funkciji je ujedno i član/ica Upravnog odbora. Mandat Tajnika/ce traje dvije godine a bira ga/ju Skupština društva. 

 

UPRAVNI ODBOR 

Članak 23. 

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Društva. Upravni odbor ima sljedeće nadležnosti: 

■ brine o razvoju i unapređenju aktivnosti Društva, 

■ pomaže Predsjedniku/predsjednici u vođenju poslova Društva, 

■ predlaže izmjene i dopune Statuta, financijski plan i završni račun, program rada i druge akte koje donosi Skupština, 

■ brine o izvršavanju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva, 

■ podnosi izvješća o radu Skupštini Društva, 

■ donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Društva, 

■ predlaže Skupštini primanje novih članova, 

■ obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva. 

Upravni odbor čini pet članova i to: Predsjednik/Predsjednica, Tajnik/Tajnica i tri člana/ice Upravnog odbora. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine a bira ga Skupština društva. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

V.IMOVINA DRUŠTVA 

Članak 24. 

Imovinu Društva čine: 

■ novčana sredstva 

■ nekretnine 

■ pokretne stvari i druga imovinska prava. 

Članak 25. 

Za obavljanje svoje djelatnosti Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju ostvaruje svoje prihode putem članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, dotacija, sponzorstva i poklona, te obavljanjem dopuštenih djelatnosti, prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom. Visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Skupština posebnom odlukom. Imovinom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju upravlja i raspolaže Skupština u skladu sa svojim odlukama, a sukladno važećim propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je neprofitna organizacija, a cjelokupan prihod koji ostvaruje raspoređuje za unapređenje djelatnosti, plaćanje materijalnih troškova i naknada. Za izvršenje financijskog plana odgovoran/na je Predsjednik/ca Društva. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, Predsjednik/ca sastavlja završni račun.

VI.PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 

Članak 26. 

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju zastupaju Predsjednik/Predsjednica, Tajnik/Tajnica i svi članovi/članice Upravnog odbora. Skupština može odrediti i druge osobe za zastupanje Društva. Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju u javnosti mogu predstavljati svi članovi/članice. 

Članak 27. 

Predsjednik/ca može u ime Društva preuzeti ugovorne obveze u pogledu raspolaganja sredstvima Hrvatskog društva za seksualnu terapiju temeljem programa i u okviru financijskog plana, sukladno odlukama Skupštine. 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA 

Članak 28. 

Društvo prestaje djelovati na temelju odluke Skupštine ili u ostalim slučajevima predviđenim Zakonom. O imovini Društva odlučit će se na posljednjoj sjednici Skupštine. 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 29. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa Društva u Registar udruga Republike Hrvatske. 

 

U Zagrebu 20. lipnja 2007.

 

Predsjednik Društva

STATUT društva možete preuzeti na sljedećoj poveznici

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy